توبرکلوز
-
کتاب نوم توبرکلوز
مؤلف پوهندوی دکتور سید انعام سیدي
نرخ وړیا
خپرونکې -
د چاپ کال ۱۳۸۸ ل
د کتاب د محتویاتو ژبه پښتو
برخه روغتیا پوهنه
د لوستونکو شمیر 292
د کتاب په لیکه کوونکې شمشاد زهیر