سروینگ
سروینگ د انجنیر سید اکرام لیکنه
کتاب نوم سروینگ
مؤلف انجنیر سید اکرام
نرخ وړیا
خپرونکې الفلاح خصوصي لوړو زده کړو موسسه
د چاپ کال 1393
د کتاب د محتویاتو ژبه
برخه علمي کتابونه
د لوستونکو شمیر 5243
د کتاب په لیکه کوونکې شمشاد زهیر