غوره روغتیا (دوهمه ګڼه)
کتاب نوم غوره روغتیا (دوهمه ګڼه)
مؤلف
نرخ وړیا
د کتاب د محتویاتو ژبه
برخه روغتیا پوهنه
د لوستونکو شمیر 3466
د کتاب په لیکه کوونکې شمشاد زهیر
ورته کتابونه
اندوکراینولوژی او روماتولوژي

اندوکراینولوژی او روماتولوژي

پوهاند دوکتور محمد طیب نشاط
د تنفسي جهاز جوړښت او دندې

د تنفسي جهاز جوړښت او دندې

فزیکل ډیاګنوزس

فزیکل ډیاګنوزس

پوهنوال دوکتور حفیظ الله اپریدی
اساسی اناتومی او فزیولوژی

اساسی اناتومی او فزیولوژی

لومړنی روغتیایي مرستې

لومړنی روغتیایي مرستې

ډاکټر انتظار احمد همدرد