روغتیا پوهنه
توبرکلوز

توبرکلوز

پوهندوی دکتور سید انعام سیدي
293
د سینې ناروغي او توبر کلوز

د سینې ناروغي او توبر کلوز

ډاکتر ناصر محمد شینواری
312
د نرسانو د مهارتو اساس

د نرسانو د مهارتو اساس

-
554
لومړنی روغتیایي مرستې

لومړنی روغتیایي مرستې

ډاکټر انتظار احمد همدرد
1975
غوره روغتیا (دوهمه ګڼه)

غوره روغتیا (دوهمه ګڼه)


3466
د پرازیتولوژی اساسات

د پرازیتولوژی اساسات

دوکتور محمد صابر
5035
فزیکل ډیاګنوزس

فزیکل ډیاګنوزس

پوهنوال دوکتور حفیظ الله اپریدی
2957
د سترګو ناروغۍ

د سترګو ناروغۍ

پوهنمل دوکتور محمد خالد یار
3325
د کولمو بندش او د پریطوان جراحی ناروغی

د کولمو بندش او د پریطوان جراحی ناروغی

پوهاند دوکتور عبدالروف حسان
2156
انتاني ناروغۍ

انتاني ناروغۍ

پوهنوال ډاکتر عبدالناصر جبارخېل
2782
د هضمي سیستم او پښتورګو ناروغی

د هضمي سیستم او پښتورګو ناروغی

پوهندوی دکتور سیف الله (هادی)
3697
د سرطاني (انکالوژي) ناروغیو اساسات

د سرطاني (انکالوژي) ناروغیو اساسات

پوهاند دوکتور محمد ظاهر ظفرزی
1854
اندوکراینولوژی او روماتولوژي

اندوکراینولوژی او روماتولوژي

پوهاند دوکتور محمد طیب نشاط
2491
د تنفسي جهاز جوړښت او دندې

د تنفسي جهاز جوړښت او دندې


2152
د زړه او رګونو ناروغئ

د زړه او رګونو ناروغئ

پوهندوی دوکتور دل اقا دل
2667