مرسته وکړئ

که په بهر کې مېشت یاست او غواړی له کتابتون سره د Paypal له لارې مرسته وکړئ، نو په لاندې تڼۍ کلیک وکړئ